restaurantÉtlap Itallap

Adatkezelési tájékoztató

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

1. Az adatkezelő

Pannon Famulus Korlátolt felelősségű társaság

székhelye: 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.

cégjegyzékszáma: 08-09-014847

képviselő: Knauz Péter ügyvezető igazgató

telefonszám: 96/547-720

adatvédelmi ügyekben felelős munkatárs: Keglovich Júlia

e-mail: keglovich.julia@hotelfamulus.hu

Adatkezelési nyilvántartási szám:

(a továbbiakban: a Társaság)

2. A szabályzat célja

2.1. A Társaság tiszteletben tartja munkavállalói és vendégei személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi Adatkezelési Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat), mely a Társaság hivatalos weboldalain elektronikusan, illetve a Társaság által üzemeltetett szállodában papíralapon is elérhető.

2.2. A Társaság, mint adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (a továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet”, vagy „GDPR”) rendelkezéseinek megfelelően jár el.

2.3. Személyes adatot a Társaság kizárólag előre meghatározott célból az ahhoz szükséges ideig, a jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezel. A Társaság csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

2.4. A tizenhat éven aluli kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozata csak akkor érvényes, ha a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte. A Társaság jogosult arra, hogy szükség esetén ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte.

3. A szabályzat hatálya

3.1 Jelen adatkezelési szabályzat hatálya kiterjed a Társaság által üzemeltetett szálloda, kollégium, étterem, sport és rekreációs tevékenységeket szolgáló helyiségek területén tartózkodó valamennyi személyre, a Társaság által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevőkre, a Társasággal munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban álló személyekre és gyakornokokra, a Társaság által üzemeltetett weboldal látogatóira, a Társaság által hirdetett nyereményjáték résztvevőire.

3.2. Jelen szabályzat 2018. május 25. napján lép hatályba, és visszavonásig hatályban marad.


I. ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSE

9. Általános rendelkezések

9.1 Jelen pont alkalmazása során a Társaság ügyfelének tekintendő a Társaság által üzemeltetett Famulus Hotel és kollégium, valamint a Pódium étterem szolgáltatásait, továbbá a Társaság által üzemeltetett rekreációs és sportolási lehetőségeket (fallabda, bowling) igénybe vevő minden személy (a továbbiakban: Vendég).

9.2. Az adatkezelés során a Társaság tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok a Társaság megbízásában, vagy a Társasággal munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

10. A szálloda vendégeire vonatkozó adatok kezelése

Szállodai szolgáltatások igénybevétele

10.1. A szolgáltatások nyújtása körében az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul, célja pedig a szolgáltatás nyújtásának biztosítása illetve a kapcsolattartás. Az alábbi alpontokban külön jelzett esetekben a vendégek adatainak kezelése a Társaságra vonatkozó jogszabályi kötelezettség teljesítése miatt szükséges, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi előírás. Amennyiben az adatok kezelését és megőrzését jogszabály írja elő, úgy azokat az adatokat a Társaság az adott jogszabályban (így különösen az adójogi és számviteli törvényekben) foglalt ideig őrzi, ezen időtartam elteltével pedig törli azokat.

10.2. Az egyes szolgáltatásoknál lehetőség van további adatok megadására a megjegyzések rovatban, ami segíti a Vendég igényeinek teljes körű megismerését, ez azonban nem feltétele a szobafoglalásnak és az egyéb szolgáltatások igénybevételének.

Szobafoglalás

10.3. Az online, személyes (papír alapú) vagy telefonos szobafoglalás esetén a Társaság az alábbi adatok rendelkezésre bocsátását kérheti a Vendégtől:

· megszólítás (nem kötelező mező);

· keresztnév,

· vezetéknév;

· cím (cím, település, irányítószám, ország);

· e-mail cím;

· telefonszám;

· hitelkártya/bankkártya típusa;

· hitelkártyaszám/bankkártya szám,

· hitelkártya/bankkártya tulajdonos neve;

· hitelkártya/bankkártya lejárati dátuma;

· hitelkártya/bankkártya CVC/CVV kód (MasterCard kártyatársaság által Card Validation Code-ként (CVC2), a Visa International esetén Card Verification Value-ként (CVV2) ismert ellenőrző számok).

Bejelentőlap

10.4. Az egyes szállodai szolgáltatások igénybevételekor a Vendég szállodai bejelentőlapot tölt ki. A bejelentőlap aláírásával a vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott személyes adatait a Társaság a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja. A alábbi kötelezően megadandó adatokat a Társaság a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég beazonosítása céljából, ezen jogszabályok felhatalmazása alapján jogosult és köteles mindaddig kezelni, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti. Kötelezően megadandó adatok minden vendég esetén:

· családi és utónév,

· lakcím

· állampolgárság

· születési hely és idő.

10.5. Harmadik országbeli állampolgárokról az alábbi adatok kezelése jogszabályi előírás a fenti természetes személyazonosító adatokon kívül:

· úti okmány (útlevél) azonosító adata

· szálláshely címe,

· szálláshely igénybevételének kezdő és záró időpontja

· vízum, tartózkodási engedély száma,

· beutazás időpontja, helye

Harmadik ország állampolgárságával rendelkező személy: Magyar állampolgár kivételével minden olyan személy aki nem Európai Gazdasági Térség tagállam állampolgára, ideértve a hontalant is. Az EGT tagállamai: az Európai Unió tagállamai, Izland, Liechtenstein, Norvégia, és Svájc.

10.6. A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatás igénybevételének feltétele.

10.7. hk.

10.8. A bejelentő lapon az email cím megadásával a vendégnek lehetősége van feliratkozni a Társaság hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a III. 7. pontban foglaltak az irányadóak.

Bankkártya adatok

10.9. A szobafoglalás során megadott bank-, hitelkártya, illetve bankszámla adatokat a Társaság csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és a kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. Az adatokat a Társaság szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.

Szállásközvetítő weboldalakon keresztül történő foglalás

10.10. Amennyiben a Vendég szálláshelyközvetítő weboldal (pl. booking.com, szallas.hu) útján foglal a Társaság által üzemeltetett szállodában szállást, úgy a Társaság részére az ügyfél által a foglalás során megadott adatokat a szállásközvetítő weboldal üzemeltetője elektronikus úton továbbítja. Az ilyen módon továbbított adatok körét az igénybe vett szállásközvetítő weboldal adatkezelési szabályzata tartalmazza. A Társaság az így megszerzett adatokat kizárólag a szállásfoglalás teljesítése, valamint a Vendéggel való kapcsolatfelvétel céljából használja fel. Ebben az esetben az adatkezelés az érintettel való szerződéskötéshez, illetve e szerződés előkészítéséhez szükséges. A szállásközvetítő weboldalaktól kapott ügyféladatokat a továbbiakban a Társaság a 10.1–10.3. és 10.9. pontokban foglaltaknak megfelelően kezeli.

10.11. A foglalással kapcsolatos viták rendezése során a szállásközvetítő weboldal további információkat adhat meg a foglalási folyamatról a Társaság részére. Ilyen információ magában foglalhatja a foglalási visszaigazolás másolatát is, mely bizonyítja, hogy egy foglalás valóban megtörtént. Ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke.

10.12. A szállásközvetítő weboldalak adatkezelésével kapcsolatban minden további kérdésben a Vendég által igénybe vett szállásközvetítő weboldal adatkezelési szabályzata az irányadó, amely elérhető az érintett szállásközvetítő weboldalon.

11. Az étterem vendégeire vonatkozó adatok kezelése

11.1. A Társaság által üzemeltetett Pódium étterem szolgáltatásainak igénybe vételekor a Társaság az asztalfoglaláshoz az alábbi adatok megadását kérheti a Vendégtől:

· név

· elérhetőség: telefonszám és/vagy e-mail cím

· az asztalfoglalás kért időpontja

· személyek száma

· szállodai vendégek esetében a szobaszám

11.2. Az asztalfoglalás során megadott adatokat a Társaság a jövőbeni foglalások teljesítésének megkönnyítése érdekében archiválja. Amennyiben a Vendég az adatai archiválása ellen tiltakozik, úgy a Társaság a rá vonatozó adatokat törli.

11.3. Az asztalfoglaláshoz kapcsolódó adatokat az adatokat felvevő munkavállaló, valamint az asztalfoglalást teljesítő munkavállaló(k) ismerhetik meg. Az archivált vendégadatokat kizárólag az étterem vezetője kezeli, azokat elkülönítve és elzárva tárolja.

12. A fallabda- és bowlingpályák vendégeire vonatkozó adatok kezelése

12.1. A Társaság által üzemeltetett, sport és rekreációs célokat szolgáló fallabda- és bowlingpálya igénybe vételekor a Társaság az időpont foglaláshoz az alábbi adatok megadását kérheti a Vendégtől:

· név

· elérhetőség: telefonszám és/vagy e-mail cím

· az pályfoglalás kért időpontja

· személyek száma

12.2. Az foglalás során megadott adatokat a Társaság a jövőbeni foglalások teljesítésének megkönnyítése érdekében archiválja. Amennyiben a Vendég az adatai archiválása ellen tiltakozik, úgy a Társaság a rá vonatozó adatokat törli.

12.3. Az pályafoglaláshoz kapcsolódó adatokat az adatokat felvevő munkavállaló, valamint a foglalást teljesítő munkavállaló(k) ismerhetik meg. Az archivált vendégadatokat a Társaság elkülönítve tárolja.

13. Adattovábbítás

13.1. A Társaság a Vendégek adatait tartalmazó egyes dokumentumokat és bizonylatokat könyvelés céljából továbbítja a könyvelést végző Vipa-Conto Kft. (1077 Budapest, Rózsa u. 37., adószám: 13862655-2-42, Márk Ágoston könyvelő) részére.

14. Adatkezelés a Társaság által üzemeltetett weboldalon és a közösségi oldalakon

14.1. A Társaság által üzemeltetett weboldalon a Társaság adatokat gyűjthet a weboldalt felkereső látogatókról. Így különösen a Társaság adatot gyűjthet a látogatók IP-címéről, böngészője típusáról, számítógépe operációs rendszeréről, az alkalmazás verziójáról, a nyelvi beállításokról, valamint az általuk megtekintett oldalakról. Amennyiben a weboldalt felkereső személy mobil készüléket használ, úgy a Társaság gyűjthet adatokat a mobil készülék azonosítására, a készülék-specifikus beállításokra és jellemzőkre, valamint a látogató tartózkodási helyére vonatkozóan is.

14.2. A Társaság által üzemeltetett szálloda és étterem elérhető a Facebook közösségi portálon.

14.3. Az adatkezelés célja a Társaság weboldalán található tartalmak megosztása. A Facebook oldal segítségével a Vendég részt vehet a nyereményjátékokban és tájékozódhat a legújabb akciókról.

14.4. A Társaság Facebook oldalán a „tetszik”/”like”- linkre kattintással az érintett hozzájárul a Társaság híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán.

14.5. A Társaság Facebook oldalán képeket/filmeket is közzétesz a különböző eseményekről, valamint a Társaság által üzemeltetett szállodáról és étteremről. Amennyiben nem tömegfelvételről van szó, a Társaság mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

14.6. Egyebekben a Facebook oldal adatkezelési szabályai érvényesek, amelyről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek szabályzatból, a www.facebook.com címen kaphat.

15. Hírlevél

15.1. A Társaság hírlevelet természetes személy címzett esetén kizárólag az érintett hozzájárulásával küld. Az érintett, a hírlevélre (a honlapon, e-mailben, vagy papír alapon) történő feliratkozás során, a név és az e-mail cím megadásával járul hozzá ahhoz, hogy részére a Társaság az általa megadott e-mail címre elektronikus hírlevelet küldjön. A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása a Társaság legújabb akcióiról.

15.2. A megadott személyes adatokat a Társaság külön listán, a Társaság részére más célból megadott adatoktól elkülönítetten tárolja, ezt a listát kizárólag a Társaság arra felhatalmazott munkatársai és adatfeldolgozói ismerhetik meg. A listát vagy az adatokat harmadik személynek, arra jogosulatlannak nem továbbítja, és megtesz minden biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy azokat jogosulatlan személy meg ne ismerhesse.

15.3. A Társaság kizárólag addig kezeli az e célból felvett személyes adatokat, amíg a hírlevél útján az érintettet tájékoztatni kívánja, illetve ameddig az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.

15.4. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, a keglovich.julia@hotelfamulus.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

15.5. Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Hotel Famulus, 9027 Győr, Budai út 4-6.

15.6. A Facebook oldalon található üzenőfalon közzétett hírfolyamra a Vendég az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

16. Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelés

16.1. A Társaság nyereményjátékot szervez szolgáltatásainak megismertetése céljából. A nyereményjátékban való részvételre papír alapú, vagy online (a Társaság weboldalán, illetve a facebook oldalán) regisztrációt követően van lehetőség, az alábbi adatok megadása után:

· név;

· lakcím;

· telefonszám;

· e-mail cím.

16.2. Az adatkezelés célja a kapcsolattartás annak érdekében, hogy a nyerteshez a Társaság eljuttathassa a nyereményt. Az adatkezelés a nyereményjáték végéig tart, a nyereményjáték végét követő 5 (öt) munkanapon belül az így kezelt adatok (a nyertes adatainak kivételével) törlésre kerülnek. A nyertes adatait a Társaság a mindenkori adójogi és számviteli előírásoknak megfelelő ideig tárolja, majd a határidő elteltével törli azokat.


II. A KAMERÁS VAGYONVÉDELMI MEGFIGYELÉSI RENDSZER SZABÁLYZATA

17.Általános rendelkezések

17.1. A Társaság által üzemeltetett szálloda, étterem, kollégium és kapcsolódó létesítményeik (fallabda- és bowlingpálya) területén kamerák üzemelnek a Vendégek személyi és vagyoni biztonsága érdekében. A kamerás megfigyelést az arra utaló piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi.

17.2. A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem. A jelentős értékeket képviselő eszközök, illetve a Vendégek személyes értékeinek védelme, tekintettel arra, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, e jogsértő cselekmények megelőzése másképp nem lehetséges, illetve azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el. A kamerás megfigyelés minden esetben a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvmt.) rendelkezéseinek megfelelően történik.

18. Kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetője és a képek megtekintésére jogosultak köre

18.1. A Társaság által üzemeltetett szálloda és kollégium területén elhelyezett kamerák által felvett élőképet folyamatosan közvetítő képernyőket a Társasággal szerződéses kapcsolatban álló vagyonvédelmi szolgáltató által foglalkoztatott vagyonőrök figyelik a kollégium területén található helyiségben. A vagyonvédelmi szolgáltató adatai:

Cégnév: Uni-Famulus Kft.

Székhely: 9026 Győr, Egyetem tér 1.

Ügyvezető: Varga Klaudia

e-mail cím: info@uni-famulus.hu

18.2. A Társaság által üzemeltetett szálloda területén elhelyezett kamerák által felvett élőképet folyamatosan közvetítő képernyő található továbbá a szálloda recepcióján. A képernyő képét kizárólag a Társaság recepción szolgálatot teljesítő munkavállalója tekintheti meg.

18.3. A Társaság által üzemeltetett étterem területén elhelyezett kamerák által felvett élőképet folyamatosan közvetítő képernyő az étteremvezető irodájában található. A képernyőt kizárólag az étteremvezető tekintheti meg.

19. A felvételek őrzése és felhasználása

19.1. A kamerák képéről folyamatos felvétel készül. A szállodában és a kollégium területén készült felvételeket a Társaság által üzemeltetett szálloda területén található szerverszobában elhelyezett elektronikus adattároló egységen tároljuk; a Pódium étteremben elhelyezett kamerák felvételét az étteremvezető irodájában található elektronikus adattároló egységen tároljuk. A rögzített kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével a Társaság törli. Az Szvmt. 31.§ (5) bekezdése szerint felhasználásnak az minősül, ha a rögzített kép-, hang-, vagy kép- és hangfelvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

19.2. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított három munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Társaság, illetve a Társaság által megbízott vagyonvédelmi cég ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a rögzített kép- és hangfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a rögzített kép- és hangfelvételt meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

19.3. A munkavállalók munkaviszony keretében kifejtett tevékenységének ellenőrzése körében az élet- és testi épség védelme, a vagyonvédelem, valamint a bekövetkezett szabálytalanságok utólagos kivizsgálása céljából a kamerák élőképét, valamint rögzített felvételeit a Társaság ügyvezetője, a Famulus Hotel vezetője, valamint a Pódium étterem vezetője megismerheti. Amennyiben az ellenőrzés körülményei nem zárják ki ennek lehetőségét, akkor biztosítani kell, hogy az érintett munkavállaló jelen lehessen az ellenőrzés (a felvételek utólagos megtekintése) során.

20. A kamerák elhelyezkedése és látószöge

A Famulus Hotel területén és a parkolóban található kamerák

· földszinti folyosó (lift, lépcsőfeljáró)

· recepció

· vendégszintek (2. emelet és 3. emelet) folyosóin elhelyezett kamerák minden szinten:

o lift

o forduló, szervizhelyiség, folyosó első része

o folyosó középső része

o folyosó hátsó része

· 4. emelet (panoráma terem): ruhatár, kabátakasztó

· parkoló területén 5 db. kamera: parkoló bejárat, első, középső és hátsó parkoló átnézeti képe

A Kollégium területén található kamerák

· bowlingterem átnézeti kamera

· kollégiumi mosoda átnézeti kamera

· kollégiumi pince átnézeti kamera

· porta

· lakószintek (1-3. emelet) szintenként:

o lift és lépcsőfeljáró

o folyosó átnézet

· számítógépterem

· főlépcső

A Pódium étterem területén található kamerák

· személyzeti folyosó és személyzeti bejárat

· kassza

· vendégtér első rész

· vendégtér hátsó rész


III. ADATBIZTONSÁG, JOGÉRVÉNYESÍTÉS

21. Adatbiztonság és az adatvédelmi incidens

21.1. A Társaság biztosítja annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják, mely személyes adatokat mikor és ki vitte be a rendszerbe, és a rendszer üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát. Az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készül.

21.2. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetékteleneknek nem szolgáltatja ki. A személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A személyes adatok technikai védelmének biztosítása érdekében minden biztonsági intézkedést megtesz.

21.3. A Társaság intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a Társaság utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat. Ennek érdekében a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági tájékoztatást tart minden újként belépő munkavállalónak, valamint megfelelő rendszerességgel a Társaság minden más munkavállalójának is.

21.4. A Társaság minden olyan eseményt, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi (adatvédelmi incidens) indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

22. Az érintettek jogai a személyes adataik kezelése kapcsán, és azok érvényesítése

kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról; c) a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét; d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;

22.1. Az Infotv. 14. és 15.§-aival, valamint a GDPR 15-22. cikkeivel összhangban az érintett a Társaságtól tájékoztatást kérhet arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van, akkor az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az érintett kérésére a Társaság az általa kezelt adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

22.2. Ha a személyes adat nem felel meg a valóságnak, és a valóságnak megfelelő személyes adat a Társaság rendelkezésére áll, a személyes adatot a Társaság helyesbíti. A helyesbítésről a Társaság értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára esetlegesen továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

22.3. A Társaság által kezelt adatai helyesbítését az érintett is kérheti, kérheti továbbá a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

22.4. Az érintett kérheti a Társaságtól személyes adatainak – a jogszabályi kötelezettségen alapuló adatkezelés kivételével – törlését vagy az adatkezelés korlátozását.

22.5. A Társaság kijelölt adatvédelmi felelőse Keglovich Júlia szállodavezető. Az ügyfelek és munkavállalók adatainak kezelésével kapcsolatos bármely kérdést és kérést (így különösen a felvilágosítás kérésére, adatmódosításra, illetve a személyes adatok törlésére vagy az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmet) hivatalosan a kijelölt adatvédelmi felelősnek kell eljuttatni a keglovich.julia@hotelfamulus.hu címre vagy postai úton a Társaság címére (Pannon Famulus Kft. 9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42.) küldött levélben. Az érintett kérelmében foglaltakat a Társaság 25 napon belül teljesíti; a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről a Társaság az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett kérése esetén a Társaság a felvilágosítást írásban adja meg. A tájékoztatás esetleges megtagadása esetén a Társaság írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor és tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségekről. Ha a Társaság az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

22.6. Az érintett a személyiségi jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat.

22.7. Adatvédelmi kérdésekben bármikor kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét:

elnök: dr. Péterfalvi Attila

levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

22.8. Az érintettek jogainak érvényesítése vonatkozásában a jelen Szabályzatban nem rendezett kérdésekben az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) az irányadó.

22.9. A személyes adatok kezelésére valamint a kamerás megfigyelőrendszer működésére vonatkozó részletes Adatkezelési Szabályzat elérhető a Famulus Hotel recepcióján, valamint a Társaság hivatalos weboldalán.

22.10. Amennyiben bármilyen kérdése lenne személyes adatainak kezelése kapcsán, illetve amennyiben gyakorolni kívánja az érintetti jogait, kérjük, forduljon a Társaság kijelölt adatvédelmi felelőséhez, Keglovich Júlia szállodavezetőhöz a keglovich.julia@hotelfamulus.hu e-mail címen.

 

Nyitvatartás

Hívjon minket az asztalfoglaláshoz
Hétfő - Szombat
11.00 - 22.00
Vasárnap
11.00 - 15.00
telefonszámunk

Lépjen kapcsolatba velünk

Kérése vagy kérdése lenne? Asztalt foglalna vagy esküvőt szervezne? Hagyjon üzenetet nekünk az itt látható üzenetküldő segítségével és kollégáink a lehető legrövidebb időn belül válaszolnak!
Név
Email
Kérdés (Mennyi 2 és 3 összege?)
Üzenet

Bowling

Szeretettel várjuk kétsávos bowlingpályánkon a szórakozni és sportolni vágyó Kedves Vendégeinket!

Bővebb információ és foglalás:
Telefon: +36-96/547-775,E-mail: famulusbowling@gmail.com

Ajánlatunk

Tekintse meg étlap és itallap ajánlatunkat.
restaurantÉtlap Itallap

Asztalfoglalás

Foglaljon asztalt családi összejövetelre, céges rendezvényre.
Foglalás
TISZTELT VENDÉGEINK!

A Szálloda parkolója magánterület, melyet kizárólag az alábbi vendégek vehetnek igénybe díjtalanul:

• A szálloda és kollégium vendégei,
• Az étterem vendégei,
• Az épületben megrendezésre kerülő rendezvények vendégei,
• Bowling és Squash pálya vendégei

A felsorolt vendégek közé nem tartozó autótulajdonosok számára a parkolás díja 2000 FT / nap, amelyet a hotel recepción tud befizetni.

A szálloda a fent leírtak alapján jogosult az illetéktelenül a területen tartózkodó, illetve a díjbefizetést elmulasztó autókat kerékbilinccsel ellátni és elszállíttatni.

Megértésüket köszönjük!